Principal

Dr. K Vikraman Nair

2012-2017

Dr. Jayaram

2017-2020

Dr. JOHN P C

2020 -