Former Principals

Dr. K Vikraman Nair

2012-2017

Dr. Jayaram

2017-2020